Home » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Ung med Overskud tager din personlige sikkerhed alvorlig. Vi opfylder kravene i EU´s datalov, GDPR.

Vores privatlivspolitik

Ung med Overskud, herefter forkortet UmO, har tavshedspligt og journalpligt. I henhold til gældende lovgivning bortskaffes din journal på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis efter 5 år.

Med EUs persondatalov, General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, der indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. UmO tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondatalov.

UmO benytter sikre og krypterede systemer til både mail, online booking og dataopbevaring. Journalføring hos UmO er analog og derfor er der ikke journalnotater lagret nogle steder elektronisk eller på nettet. Hos UmO er der mulighed for at klienten selv optager samtalerne på sin egen telefon eller tager billeder med sin egen telefon af tavlen og/eller andet skriftligt resultat af det terapeutiske arbejde. Hvis klienten gør dette, godkender klienten, at denne selv er ansvarlig for sikkerheden for disse data. UmO har databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske udlevering af oplysninger, så indhenter vi først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes efter analyse som lav.

Du godkender disse betingelser, når du starter forløb eller samarbejde med UmO og du bedes godkende disse betingelser først, hvis du booker tid online – læs videre nedenfor hvis du vil have mere detaljeret information om vores privatlivspolitik.


Privatlivspolitik

Dataansvar

UmO behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver hvordan UmO behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer UmO løbende hvor høj risikoen er for, at UmO´s databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. UmO har taget en række præventive tiltag ift. datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

UmO sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for UmO, oplyser UmO dig om, hvilke data UmO behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra en myndighed eller samarbejdspartner, i så fald indhenter vi samtykke fra dig inden. Såfremt samarbejdspartnere (f.eks. forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

UmO opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)
  • Følsomme data (f.eks. testresultater og notater om din livshistorie, dine oplysninger samt vanskeligheder og udfordringer som er nødvendigt for samarbejdet/det terapeutiske arbejde)

UmO indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

UmO indsamler og opbevarer dine data i det omfang det er nødvendigt for dit forløb:

  • I forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til os f.eks. fakturering.
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder journalpligt.

UmO indsamler og behandler kun relevante og nødvendige persondata

UmO behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. UmO indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for UmO´s forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, UmO behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

UmO kontrollerer og opdaterer dine persondata

UmO kontrollerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. UmO sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da UmO´s service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder UmO dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. F.eks. hvis dine kontaktdata ændres.

UmO sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

UmO sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Din journal slettes efter 5 år.

UmO indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata

UmO indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. UmO oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis UmO ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser UmO dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis UmO har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser UmO dig om dette.

UmO videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

UmO videregiver ikke persondata til andre aktører. UmO er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten, hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. UmO er også underlagt skærpet underretningspligt, hvor vi har pligt til at underrette relevante myndigheder hvis vi modtager information om børn og unges mistrivsel. I disse tilfælde, hvor UmO lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil UmO informere dig.

Sikkerhed

UmO beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

UmO har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondatalov har UmO indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. UmO beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil UmO underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

UmO´s hjemmeside placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon. På UmO´s hjemmeside gør følgende sig gældende:

PROTECT:

Protect gælder kun administrations-interface.

Data brugt: For at tjekke log-in aktivitet og potentielt blokere illegitime forsøg pålog-in som administrator af vores hjemmeside, benyttes følgende information: den forsøgende brugers IP adresse, email adresse eller brugernavn som blev forsøgt til log-in, og alle IP-relaterede HTTP headers knyttet til den forsøgende bruger.

AKTIVITET SPORET:

Fejlslagne login forsøg (disse inkluderer IP addresser samt bruger agent). Vi sætter også en cookie her (jpp_math_pass) i 1 dag for at huske hvis/når en bruger lykkedes at løse en matematik captcha for at bevise de ikke er robotter. Læs mere om denne cookie.

DATA SYNKRONISERET:

Fejlslagne login forsøg, som indeholder brugerens IP adresse, forsøgt benyttede brugernavn eller email adresse, samt bruger agent information.

WORDPRESS.COM STATISTIK:

Data brugt: IP adresse, WordPress.com bruger ID (hvis logget ind), WordPress.com brugernavn (hvis logget ind), bruger agent, besøgt URL, videresendende URL, tidspunkt for dette, browser sprog, landekode. Vigtigt: Site ejeren har ikke adgang til denne information. For eksempel, en site ejer kan se, at en side har 285 besøg, men kan ikke se hvilke specifikke brugere/konti besøgte den side. Statistik logs — indeholder besøgenes IP adresse samt WordPress.com brugernavne (hvis tilgængelige) — er gemt af Automattic i 28 dage og bliver udelukkende brugt til at gøre statistik mulig.

AKTIVITET SPORET:

Post og side besøg, video afspilninger (hvis videoer bliver hostet hos WordPress.com), udgående link klik, videresendende URLer, søgemaskine termer, samt land. Når dette modul er aktiveret sporer Jetpack også ydelse på hver side, inklusive JavaScript filen benyttet til at spore statistik. Dette er ekslusivt for at undersøge gennemsnits ydeevene på tværs af Jetpack sites, så det kan sikres, at funktionerne ikke sløver sitet ned. Dette inkluderer sporing af side load tider, ressource load tider (billede filer, JavaScript filer, CSS filer, osv.) Side ejeren kan tvinge denne funktion til at respektere DNT indstillinger. Som standard bliver DNT ikke respekteret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden terapeut.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Samtaler/samarbejde med Psykolog Nikolaj Hyll: Kontaktperson (dataansvarlig): Nikolaj Hyll

CVR: 33 86 51 47

Telefonnr.: 29829174

Mail: hyllconsult@protonmail.dk

Samtaler/samarbejde med Psykolog Nina Lyngbak: Kontaktperson (dataansvarlig): Psykolog Nina Lyngbak

CVR: 38954148

Telefonnr.: 42 49 2017

Mail: psykologlyngbak@protonmail.com

Nina: 42492017, Nikolaj: 29829174

Kontakt/Book tid

Personfølsomme oplysninger:

Vi anbefaler at du skriver dit tlf nummer, så vi kan ringe til dig. Vi anbefaler, at du beskytter dine personlige data, ved ikke at skrive personfølsomme oplysninger på mail med mindre du selv har sikker, krypteret mail som vi har. Du kan stille spørgsmål og fortælle nærmere om dine udfordringer, vanskeligheder og ønsker til forløb når du taler med os i telefon.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Mvh. Nina og Nikolaj